Ordning & Skyddsregler

(Gällande Ordning, Skyddsregler samt Skyldigheten de anställda har på Fredrikssons Åkeri)

 

Gemensamt ansvar

 • Alla på arbetsplatsen, ska aktivt följa arbetsmiljöplanen, arbetsmiljöreglerna samt dessa ordnings- och skyddsregler.
 • Alla som arbetar på Fredrikssons Åkeri har ett gemensamt ansvar för säker arbetsmiljö och medverkar till ordning och trivsel.
 • Överenskomna arbetstider ska följas. Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får inte ske utan överenskommelse med ledningen.

 

Personlig skyddsutrustning

 • Skyddshjälm ska användas på arbetsplatsen, om det inte är uppenbart att det är onödigt, detta gäller även besökare.
 • Varselklädsel alternativt varselväst ska bäras.
 • Skyddsskor med skyddstålhätta och spiktrampsskydd ska alltid användas på arbetsplatsen.
 • Övrig personlig skyddsutrustning ska användas där så behövs och ska tillhandahållas av arbetsgivaren som även ansvarar för att utrustningen används korrekt.

 

Uppmärksamhet

 • Samtal i mobiltelefoner måste ske under säkra former, så att det inte finns risk för olycka/tillbud. Det gäller även för hörselkåpor med utrustning för radiomottagning.
 • Varningsljus alternativt ljudsignal ska användas på backande arbetsmaskiner och lastbilar. 

 

Besiktning, Behörighet & Tillstånd

 • Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste vara besiktigade för att användas på arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska uppvisas innan något arbete får påbörjas.
 • De yrkesgrupper som ska ha behörighet för sitt arbete ska styrka detta genom att uppvisa skriftlig dokumentation
 • Det krävs tillstånd för att använda maskindriven lyftanordning, t.ex. Saxlift eller Skylift.
 • Den som ska utföra "heta" arbeten ska ha tillstånd från den som är tillståndsansvarig. 

 

Elsäkerhet

 • Ingrepp i elcentral, ledning, anslutningsfordon mm. med verktyg, får endast utföras av personal med rätt behörighet.
 • Skadade elkablar får under inga som helst omständigheter användas. Om skada på elkablar upptäcks ska arbetsledningen genast underrättas. 

 

God ordning

 • Alla på arbetsplatsen ska dagligen hålla rent på eget arbetsställe, under och efter arbetet, där ingår att transportera överblivet material och skräp till anvisad plats.
 • Utrymningsvägar samt tillträdes- och transportleder ska underhållas och får inte blockeras eller användas som upplagsplatser.

 

Farliga kemikalier

 • Kemikalie- och säkerhetsblad måste finnas för de produkter som ska hanteras på arbetsplatsen.

 

 Skyddsanordningar

 • Skyddsanordningar ska alltid kontrolleras innan ett arbete påbörjas, så att de är korrekta och säkert utförda. Eventuella brister måste omgående anmälas till arbetsledningen och åtgärdas.
 • Skyddsanordningar får inte tas bort från arbetsplatsen utan medgivande från ledningen.
 • På arbetsplatsen får endast typgodkända stegar, bockar och ställningar användas.
 • Stegar får endast användas vid kortvarigt arbete och då efter godkänd riskbedömning.
 • Alla på arbetsplatsen ska vara uppmärksamma på och omedelbart påtala brister.
 • Rapportera tillbud och olyckor till ledningen.

 

Alkohol, Droger & Rökning 

 • Alkohol- eller drogpåverkade personer ska omedelbart avvisas från arbetsplatsen.
 • Rökning är förbjudet inomhus. Rökning utomhus får endast ske på anvisad plats och inte under arbetstid.

 

Åtgärder

 • Personer som bryter mot dessa regler får en tillsägelse och därmed en möjlighet att förbättra sitt betéende. Vid upprepade eller allvarliga förseelser kommer personen att avvisas från arbetsplatsen och arbetsrättsliga och/eller kontraktmässiga åtgärder att tillämpas.