Trafiksäkerhetspolicy

Policyn gäller för samtiliga verksamheter och tjänster som Fredriksson utför.

Vi ska ha en attityd och ett agerande i trafiken som präglas av säkerhetstänkande, miljömedvetenhet, omtanke och samarbete med medtrafikanter. Fredrikssons personal ska upplevas som ett gott föredöme i trafiken.

 

Riktlinjer & Synsätt

Vi skall alltid:

 • följa lagar och föreskrifter för trafiken
 • hålla oss inom skyltad hastighet
 • anpassa hastigheten till trafiksituationen, såsom väder och trafikrytm
 • respektera kör- och vilotidsföreskrifter och regler
 • hålla våra fordon i ett trafiksäkert och representativt skick
 • lastsäkra gods på ett ansvarsfullt sätt
 • respektera gällande viktbestämmelser
 • anpassa körstilen för att uppnå minimal bränsleförbrukning
 • hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon
 • planera restiden så att det finns god tidsmarginal
 • vara sprit- och drogfria
 • använda kommunikationsutrustning på ett trafiksäkert sätt och därmed inte
  använda funktioner som SMS och e-post under färd. 

 

Tillämpning

 • Policyn ska följas vid färd till och från arbetet samt under arbetsdagen oavsett om medarbetaren färdas i eget eller företagets fordon.

 

Kommunikation & Uppföljning

 • Trafikpolicyn ska förankras med berörd personal i organisationens alla led.
 • Cheferna ska följa upp och se till så att trafikpolicyn efterlevs.
 • Vid nyanställning av personal ska trafikpolicyn presenteras och påskrift krävs för att en anställd ska få börja arbeta.